Integraal Programma vanEisen/Functioneel Ontwerp

Onderstaand een samenvatting van het Integraal Programma vanEisen/Functioneel Ontwerp (IPvE/FO)  Zuilense Vecht.
Aan de hand van een aantal kaarten en thema's krijgt u een snel overall inzicht in het IPvE.

U kunt alle plannen downloaden op de pagina Download IPvE/SPvE documenten.

Deze pagina is een samenvatting van het IPvE en geeft daardoor beperkt beeld van het IPvE. Zie het IPvE voor de volledige informatie. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Samenvatting Integraal Programma vanEisen/Functioneel Ontwerp

Kies links het onderwerp waarover u informatie wilt zien.

 • Inleiding

  Inleiding

  Waar gaat dit Integraal Programma vanEisen/Functioneel Ontwerp (IPvE/FO) over?
  De gemeenten Stichtse Vecht en Utrecht willen het gebied Zuilense Vecht gezamenlijk verbeteren. In de GebiedsVisie Zuilense Vecht is het doel van dit project omschreven. Door een open, groene verbinding te maken in samenhang met de omliggende buurten wordt een nieuwe groenstructuur gecreëerd. Deze draagt bij aan de groeiende behoefte aan sporten, bewegen en recreëren, ook buiten verenigingsverband om. De sportparken worden compacter, toekomstbestendig en multifunctioneel ingericht. Woningen worden toegevoegd vanwege de behoefte hieraan, om de bestaande wijken Zuilen en OpBuuren te verbinden en om de plannen financieel mogelijk te maken.

  Gezond stedelijk leven
  Zuilense Vecht zal bijdragen aan een gezond, stedelijk leefklimaat, met aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van mens en dier en een beter milieu. Het aanbod aan sport- en spelactiviteiten zal de bezoekers stimuleren om meer te bewegen en met hun welzijn bezig te zijn.

  Doelstelling van Sportief Park Zuilense Vecht is het ruimtelijk én sociaal verbinden van beide gemeenten en het stimuleren van sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde levensstijl. In de GebiedsVisie wordt het huidige matig functionerende gebied getransformeerd naar een multifunctioneel Sportief Park dat de gemeentegrenzen overschrijdt en goed aansluit op de omgeving.

 • Bestaande Situatie

  Bestaande Situatie

  Plangebied

  Zuilense Vecht ligt tussen Zuilen (gemeente Utrecht) en OpBuuren (gemeente Stichtse Vecht). Landschappelijk ligt het tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het landschap rondom Oud Zuilen en de Vecht. De gemeentegrens ligt bij de Zuilenselaan.

  groene schegZuilense Vecht is onderdeel van de ‘groene scheg’ rondom de rivier de Vecht met buitenplaatsen, parken en kasteel Slot Zuylen. Het plangebied is onderdeel van de bufferzone tussen Maarssen en Zuilen; het behouden van groen om te voorkomen dat stad en dorp aan elkaar groeien. Dit is vastgelegd in de vorm van een rode contour in de Provinciale Structuurvisie.

  Het totale plangebied van Zuilense Vecht omvat het gebied gelegen tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, de Burgemeester Norbuislaan (Sweserengseweg,), de Sportparkweg en de Jan van Zutphenlaan/Theo Thijssenplein.
  Dit IPvE/FO gaat vooral over de (openbare) buitenruimte. Het plangebied van dit IPvE/FO is het Sportief Park: het sportieve groene gebied gelegen tussen beide woningbouwlocaties.

  Bestaande situatie
  Het plangebied bestaat uit drie verschillende sportparken (Daalseweide, Zuilen en Elinkwijk), die onderling niet of nauwelijks verbonden zijn.  Het lommerrijke karakter van het gebied is de grootste ruimtelijke kwaliteit. De sportparken worden gekarakteriseerd door volwassen groen.
  Zuilense Vecht ligt ingeklemd tussen de lange doorlopende boomstructuren langs het Amsterdam-Rijnkanaal en langs de ‘As van Berlage’ (Burgemeester Norbruislaan), die cultuurhistorische waarde heeft. Verbindingen haaks op deze structuur zijn vrijwel afwezig; enkel de Zuilenselaan met hoge populieren en de toegangslaan naar Sporthal Zuilen.

 • Uitgangspunten algemeen

  Uitgangspunten algemeen

  Inpassing in omgeving

  • De basis van Zuilense Vecht bestaat uit landschappelijke elementen: een gebied dat
   gestructureerd en bijeen gehouden wordt door bv. beplanting en water. sportclusters,
   woonvelden, wordt door deze landschappelijke elementen verbonden tot één ruimtelijke eenheid.
  • De landschappelijke elementen sluiten aan op de lanen van de Burgemeester
   Norbruislaan en de Amsterdamsestraatweg.
  • Het gebied is een schakel in de stedelijke groenstrctuur.
  • De nieuwe woonbuurten sluiten aan op de aangrenzende bestaande bebouwing en het
   Sportief Park.

  Samenhang binnen Zuilense Vecht

  Het Sportief Park is één landschap, bestaande uit lanen (bomenrijen met overwegend langzaam verkeersroutes) en watergangen die ‘kamers’ vormen waar de woonvelden, sportclusters en parkeerplaatsen in liggen. Centraal in het Sportief Park ligt het Lint: een doorgaande route met diverse voorzieningen voor bewegen en ontmoeten en met informele boomgroepen in plaats van lanen. Het Lint vormt zowel ruimtelijk als sociaal de verbindende structuur.

  Zuilense Vecht is één gebied

  • De landschappelijke basis van het Sportief Park wordt als één geheel ontworpen.
  • De verharding van alle langzaam verkeersroutes in het Park wordt als één geheel
   ontworpen.
  • Het Lint krijgt een verbijzondering in de vorm van een doorlopende gekleurde lijn.
  • Alle objecten maken integraal onderdeel uit van deze gekleurde lijn.
  • Het Sportief Park heeft entrees die qua beeldkwaliteit een herkenbare familie vormen.
  • Gekleurde markeringen accentueren de entrees van Zuilense Vecht buiten het Lint.
  • De invulling van de ‘kamers’ varieert, maar elke kamer is op het Lint gericht.
 • Uitgangspunten sporten

  Uitgangspunten sporten

  Zuilense Vecht faciliteert onder meer de volgende beleidsdoelstellingen op het gebied
  van sport en bewegen

  • multifunctioneel gebruik van accommodaties
  • faciliteren urban sport/ongeorganiseerd sporten en bewegen
  • groei van de stad (Utrecht): nieuwe doelgroepen aantrekken op sportpark Zuilen
  • ontwikkelingsmogelijkheden vitale sportverenigingen
  • georganiseerde en ongeorganiseerde sporten versterken elkaar

  Bovengenoemde beleidsdoelstellingen leiden tot de volgende uitgangspunten voor de
  sportparken en verenigingen:

  • De sportverenigingen hebben een prominente plek in het gebied.
  • Het gebied ontwikkelt zich door tot één samenhangend functionerend sportpark.
  • Bestaande en nieuwe verenigingen kunnen doorontwikkelen op eigen terrein.
  • Nieuwe sporten leveren een programmatische aanvulling op de bestaande sporten.
  • Er is een aantal deelvelden die gebruikt kunnen worden door verschillende
   sportverenigingen van beide gemeenten.
  • Sportaccommodaties in Zuilense Vecht hebben een multifunctioneel gebruik.
  • Geluidsinstallaties zijn zodanig gepositioneerd dat geluidsoverlast voor omwonenden wordt beperkt.
 • Uitgangspunten parkeren

  Uitgangspunten parkeren

  Parkeerbehoefte

  Hoewel er dwars door het gebied een gemeentegrens loopt, is het in de praktijk niet zo dat bezoekers van een functie in de gemeente Utrecht geen gebruik maken van parkeerplaatsen in Stichtse Vecht en andersom. Vandaar dat er bij het opstellen van de parkeerbalans het plangebied als een geheel beschouwd wordt.

  In het GebiedsPlan worden ten behoeve van de onderwijs-, sport en recreatiefuncties ca. 750 parkeerplaatsen gerealiseerd. In de huidige situatie zijn dat er ca. 800. Doordat er een verschuiving plaatsvindt in de locaties van het parkeeraanbod en in de locatie van de sportkantines zullen bezoekers soms een stukje moeten lopen naar plekken waar parkeerplaatsen vrij zijn, maar die nu vaak nog halfleeg staan.

  Inrichting parkeerplaatsen

  • Alle parkeerplaatsen krijgen een functionele verharding van (hergebruikte) betonstraatstenen.
  • Op elk parkeerterrein zijn oplaadpunten voor elektrische auto’s wenselijk.
 • Het Lint

  Het Lint

  Functies op basis van behoeftenonderzoek

  • Het Lint biedt ruimte en voorzieningen voor informeel sporten en bewegen.
  • Belangrijkste functies: sporten/bewegen, sport en spel voor kinderen, ontmoeten.
  • Het Lint voorziet in een route voor hardlopen, wandelen, skaten en fietsen.
  • De speelvoorzieningen in het Park bedienen alle leeftijdsgroepen.
  • De behoefte aan een speelplek en horeca wordt gecombineerd tot een aantrekkelijke
   ontmoetingsplek voor gezinnen en senioren ten zuiden van Sporthal Zuilen.
  • De behoefte aan een skatebaan, fitness, crossfit en freerunnen wordt gecombineerd
   tot een ontmoetingsplek voor oudere kinderen, jongeren en beoefenaars van urban
   sports
  • Om verblijven en ontmoeten ook buiten deze twee ontmoetingsplekken te stimuleren,
   komt op diverse plekken in het Lint zitmeubilair te staan.

  gele lijn

  Eisen aan functies in het Lint

  De functies die in het Lint een plek krijgen moeten voldoen aan een aantal eisen:

  • Het primaire doel van de toe te voegen functie is bewegen en/of ontmoeten.
  • De functies liggen verspreid over het lint, in beide gemeenten.
  • De nieuwe functie handhaaft de aaneengesloten groene parkruimte
 • Plankaart Stichtse Vecht

  Plankaart Stichtse Vecht

  Plankaart functioneel ontwerp Stichtse Vecht

  De plankaart van het Functioneel Ontwerp Stichtse Vecht. Het FO is uitgewerkt conform de functionele en ruimtelijke uitgangspunten zoals eerder beschreven zijn.

  Zie het volledige IPvE voor de legenda.

 • Plankaart Utrecht

  Plankaart Utrecht

  Plankaart functioneel ontwerp Utrecht

  De plankaart van het Functioneel Ontwerp Utrecht. Het FO is uitgewerkt conform de functionele en ruimtelijke uitgangspunten zoals eerder beschreven zijn.

  Zie het volledige IPvE voor de legenda.

 • Plankaart Profielen

  Plankaart Profielen

  Voorbeelprofielen lint

  In de doorsnedes is te zien dat het Lint sterk varieert in breedte, en dat de inrichting daarop inspeelt. De minimale maat is iets meer dan 10 meter, de maximale maat ligt rond de 75 meter.

 • Regels Gebouwen

  Regels Gebouwen

  Beeldkwaliteitregels voor alle gebouwen in het park

  Om samenhang te realiseren en het parkkarakter te versterken worden beeldkwaliteitregels gesteld aan alle nieuwe gebouwen. De gebouwen moeten samen een familie gaan vormen.

  Inspiratie

  Voor de uitstraling wordt aangesloten op de architectuur van Sporthal Zuilen:

  • Horizontale geleding.
  • Opgebouwd uit veel glas en natuurlijke materialen: baksteen en hout.
  • De sporthal is groen ingepast; voor de nieuwe gebouwen is dit eveneens wenselijk.

  Volumes

  • De daken zijn of lijken plat met een helling van 5 tot 15 graden.
  • Overstekken gewenst, met een brede lichtgekleurde daklijst en in verhouding tot de
   afmetingen van het gebouw.
  • De volumes hebben een eenvoudige hoofdvorm.

  Materialen

  • De nieuwe gebouwen passen binnen een familie, gebaseerd op de bestaande sporthal.
  • Combinatie hout, baksteen, beton, glas in natuurlijke (grijs/bruinrood-bruinzwart) tint.
  • Afwijkende materialen zijn ook mogelijk, mits passend binnen de familie en mits
   terughoudend toegepast

  Duurzaamheid

  • Principe van diervriendelijk bouwen is van toepassing
  • Waar mogelijk worden circulaire bouwstoffen toegepast of hergebruikt.
  • Waar mogelijk kunnen nieuwe en bestaande gebouwen aansluiten op een van de warmtenetwerken.
  • Waar mogelijk worden groene daken toegepast.
  • Zonnepanelen zijn uitsluitend wenselijk op de daken.