vrijdag, 29 september 2017

Terugblik op informatiebijeenkomst 18 september 2017

Ook bij de tweede informatiebijeenkomst over de Toekomstvisie sportparken Zuilense Vecht op18 september was het weer druk. Bewoners, vertegenwoordigers van sportclubs en andere belanghebbenden waren deze keer samengekomen in sporthal Zuilen. Zij werden meegenomen in de gebiedsvisie op hoofdlijnen die de beide gemeenten hebben gemaakt met de resultaten van de ontwerpateliers op 24 mei en 26 juni. Bekijk de presentatie via de download onderaan dit artikel.

Beide wethouders en ook een vertegenwoordiger van de sportverenigingen benadrukten het belang van de vernieuwing van het sportparkengebied. Met vitale sportverenigingen, moderne accommodaties en een breder sportaanbod. Eén met en voor de buurt met ruimte voor sport en spel en verbonden met de groene omgeving.

Daarna nam het projectteam de aanwezigen mee in het participatieproces dat is doorlopen. Eerst zijn ideeën, wensen en zorgen opgehaald tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 10 april. Vervolgens is er in twee Ontwerpateliers, samen met vele belanghebbenden, geschetst en gediscussieerd over de mogelijke herontwikkeling van het gebied, ook op basis van varianten die het projectteam van de beide gemeenten heeft opgesteld. Verder is ook tussentijds gesproken met de sportverenigingen en andere belanghebbenden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een Gebiedsvisie op hoofdlijnen, waarin alle reacties en suggesties zo goed als mogelijk zijn meegenomen.

Gebiedsvisie op hoofdlijnen
Het projectteam heeft vervolgens de gebiedsvisie op hoofdlijnen gepresenteerd. Op achtereenvolgende kaarten is ingekleurd waar we de verbindingen willen leggen, waaronder het ‘mini-lint’ voor lopen, fietsen en ongeorganiseerde sport en recreatie. Ook is daarop te zien waar de diverse functies een plek krijgen in deze visie: de sportverenigingen, de sportvelden, de ongeorganiseerde sporten, parkeren, woningbouw en ruimte voor andere mogelijke functies zoals bijvoorbeeld BSO. Het projectteam gaf daarbij aan hoe is ingespeeld op zorgen van bewoners en andere belanghebbenden. Gedetailleerde uitwerking is voor de vervolgfase.

Hoe verder?
De presentatie eindigde met een doorkijk op het vervolgtraject. Het streven is om voorjaar 2018 de gebiedsvisie te laten vaststellen door beide gemeenten. Nu starten eerst de gesprekken met de betrokken sportverenigingen over de nadere invulling van de gebiedsvisie. Aanwezigen stelden tijdens de avond verder vragen over de wijze van financiering, de woningbouw en inspraak. Gezien de ambities met het sportparkgebied zijn meerdere financieringsbronnen nodig. Woningen toevoegen, draagt bij aan de betaalbaarheid maar is ook wenselijk voor een betere benutting van en verbinding met het gebied en de woningbouwopgave voor de gemeenten in het algemeen. In de uitwerking van de bouwplannen en de bestemmingsplanprocedure komen er mogelijkheden voor inspraak en bezwaar.
Enkele bewoners gaven aan dat zij verder willen doorpraten over hun zorgen en wensen. Het projectteam gaf aan geen extra informatieavond te willen presenteren, maar wel met (groepjes) bewoners te willen spreken over concrete zorgpunten en suggesties. Met hen die aan hebben gegeven hier behoefte aan te hebben, wordt zo snel mogelijk contact opgenomen.

Ten slotte was er gelegenheid om vragen te stellen aan de statafels. Ook konden aanwezigen reageren op wat ze hebben gezien en gehoord. Heeft u de bijeenkomst gemist? Of heeft u nog een nabrander? Een reactie achterlaten op deze weblog kan nog tot 1 oktober 2017.

Download hieronder de presentatie van de gebiedsvisie op hoofdlijnen.